John T. Kim김태상

D.D.S

  • University of Washington
  • 콜롬비아 치과대 졸업
  • 콜롬비아 치과대 레지던트 수료
  • 미 치과 협회 회원
  • 미 워싱턴주 치과협회 회원

 

 

Sung Wook Yoon

D.D.S / M.S

 

 

 

서울대 치과대학 졸업

 

한국 교정 전문의 석사

 

콜럼비아 치과대학 보철과
전문의 석사

 

하버드 치과대학 임상교수
(Clinical Instructior)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425-481-0509
FAX 425-481-0569
Mon - Sat : 09:00 AM - 06:00 PM
thurs. closed

Columbia Dental Group

18920 Bothell Way NE #202
Bothell, WA 98011
(Kaufman Building 2FLR)